Merc c250 coupe Nardo grey wrap

//Merc c250 coupe Nardo grey wrap